Over de Van Vlissingen Art Foundation

 

In 2008 is de Van Vlissingen Art Foundation opgericht. De Stichting heeft als doel het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van kunst in het algemeen en de hedendaagse kunst in het bijzonder.

Het bestuur

Het bestuur van de  Stichting Van Vlissingen Art Foundation bestaat uit:

  • De heer J.A. Fentener van Vlissingen (voorzitter)
  • Mevrouw M.M. Fentener van Vlissingen-de Pourtalès
  • De heer J. Ubbens
  • De heer D. Ridderplaat
  • De heer Ch. Ruijgrok

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen zij voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de Stichting. Deze vergoedingen worden zichtbaar gemaakt in de staat van baten en lasten. Het bestuur kan verder besluiten aan een bestuurder een niet bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening van de Stichting zichtbaar gemaakt.

De Stichting werft geen fondsen. Haar vermogen is opgebouwd uit donaties, erfstellingen, schenkingen, legaten en giften. De opbrengsten uit het vermogen worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling.

De Stichting Van Vlissingen Art Foundation is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30239739 en met RSIN-nummer 819311649.

Jaarverslagen

Hieronder kunt u de jaarverslagen van de Van Vlissingen Art Foundation downloaden.

Beleidsplan 2018

Voor 2018 heeft de Van Vlissingen Art Foundation een beleidsplan opgesteld:

Privacyverklaring Van Vlissingen Art Foundation