Ons verhaal

Inspiratie. Een woord met betekenis. Een woord waar het mee begint in de kunst. En een woord dat de stichting Van Vlissingen Art Foundation sinds 2008 als leidraad heeft genomen om talentvolle, Nederlandse beeldende kunstenaars voor het voetlicht te brengen, te stimuleren en te inspireren om nieuwe stappen te zetten in hun kunstenaarschap.

Meer dan 50% van de kunstenaars in Nederland verdient minder dan het minimumloon. Zij maken veelal prachtige dingen, maar hebben soms een probleem om dat over te brengen. Om de klant, waardering en liefde te vinden die nodig is voor kunst.

 

Ons jaarverslag

Hieronder kunt u het jaarverslag 2019 van de Van Vlissingen Art Foundation downloaden.

Beleidsplan: Beleidsplan 2020 Art Foundation
Privacyverklaring: Privacyverklaring Van Vlissingen Art Foundation

Over de Van Vlissingen Art foundation

Stichting Van Vlissingen Art Foundation werd in 2008 opgericht en heeft als doel het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van kunst in het algemeen en de hedendaagse kunst in het bijzonder. Het bestuur van de Stichting Van Vlissingen Art Foundation bestaat uit:

  • De heer J.A. Fentener van Vlissingen (voorzitter)
  • Mevrouw M.M. Fentener van Vlissingen-de Pourtalès
  • De heer J. Ubbens
  • De heer D. Ridderplaat
  • De heer Ch. Ruijgrok

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen zij voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de Stichting. Deze vergoedingen worden zichtbaar gemaakt in de staat van baten en lasten. Het bestuur kan verder besluiten aan een bestuurder een niet bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening van de Stichting zichtbaar gemaakt. De Stichting werft geen fondsen. Haar vermogen is opgebouwd uit donaties, erfstellingen, schenkingen, legaten en giften. De opbrengsten uit het vermogen worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling. De Stichting Van Vlissingen Art Foundation is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30239739 en met RSIN-nummer 819311649.